กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กระเป๋าด้นมือ กลุ่มกระเป๋าด้นมือลาวแง้วบ้านทองเอน หมู่ 12 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 นางปราณี บัวพนัส 085-1723312
2 กระเป๋าด้นมือ กลุ่มกระเป๋าด้นมือลาวแง้วบ้านทองเอน หมู่ 12 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 นางปราณี บัวพนัส 085-1723312
3 กระเป๋าด้นมือ กลุ่มกระเป๋าด้นมือลาวแง้วบ้านทองเอน หมู่ 12 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 นางปราณี บัวพนัส 085-1723312
4 กระเป๋าด้นมือ กลุ่มกระเป๋าด้นมือลาวแง้วบ้านทองเอน หมู่ 12 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 นางปราณี บัวพนัส 085-1723312
5 กระเป๋าด้นมือ กลุ่มกระเป๋าด้นมือลาวแง้วบ้านทองเอน หมู่ 12 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110 นางปราณี บัวพนัส 085-1723312
6 ตะกร้าเชือกปอฟาง กลุ่มสตรีบ้านไร่กล้วย ตำบลโพกรวม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 นางพันธ์ประภา บางขาม 089-7419115
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดสิงห์บุรี