กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดพัทลุง

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กลุ่มตีเหล็กตำบลพนัมวังก์ ตีเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นายสุชาติ ด้วงชู 089-2987192
2 กล้วยฉาบ กล้วยฉาบบ้านคลองเฉลิม กลุ่มทำขนมกล้วยฉาบ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง นายก้อเดช ดินทอง 090-1602030
3 ผลิตภัณฑ์สุมนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สุมนไพรเพื่อสุขภาพ หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง นางกันยาวี ช่วยพิชัยเกษม 091-4596654
4 ผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง (สบู่น้ำผึ้ง , สบู่เหลว,แชมพู) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นางกุหลาบ แก้วขุนจิตร 089-5962749
5 ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ลาย หมู่ที่ 5 ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง นางธัญญารัตน์ จันทรรัตน์ 084-1346313
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดพัทลุง