กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 7 ต.นาแพง อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น คุณสุดา 099-0072462
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดขอนแก่น