กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดชัยนาท

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 ดอกไม้ประดับ/ดอกไม้จันทน์/พวงหรีด กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหาดอาษา 999 หมู่ 1 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150 นางกัลยารัตน์ สาสะ 081-9711228
2 สานตะกร้า/กระเช้าจากเชือกร่ม กลุ่มชุมชนบ้านบางโพธิ์ศรี หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ครูวินันท์ คุ้มทรัพย์ 091-028-8119
3 กระเป๋าถักจากเชือกร่ม กลุ่มชุมชนบ้านบางโพธิ์ศร 55 หมู่ที่ 6 บ้านบางโพธิ์ศรี ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ผู้ใหญ่ สมหมาย เจือจาน 093-292-3127
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดชัยนาท