กลุ่มผลิตภัณฑ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์
ลำดับ ชื่อผลิตภัณฑ์ รูปภาพ กลุ่มผลิตภัณฑ์/ผู้ประกอบการ สถานที่จำหน่าย ชื่อผู้ติดต่อ เบอร์โทร
1 กลุ่มทอผ้าบ้านหนองบัวลอง นางรัตนาพร ศิลาดี 88 หมู่ 10 ตำบลบ้านเป้า อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120 นางรัตนาพร ศิลาดี 089-5825703
2 กลุ่มส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลโคกตูม นายสุพิศ ออมนะภา 109 หมู่ 1 ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 นายสุพิศ ออมนะภา 097-3356433
3 กลุ่มพัฒนาอาชีพสานเปญวน นางคณิศร มะลิวรรณ 90/5 หมู่ 3 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31150 นางคณิศร มะลิวรรณ 063-2697836
Subscribe to กลุ่มอาชีพ จังหวัดบุรีรัมย์